خانه

شنیدن آثار کیارش سنجرانی

می توانید برخی از آثار کیارش سنجرانی واحد را از طریق لینک زیر در سایت ساوندکلاود و یا از طریق بخش های مختلف همین سایت دنبال کنید

ساوندکلود

نوازنده تار، سه تار، دف و کوزه

می توانید برخی از آثار نوازندگی کیارش سنجرانی واحد را از طریق لینک زیر یا از طریق بخش های مختلف همین سایت دنبال کنید

آثار نوازندگی

سایر آثار

می توانید سایر آثار کیارش سنجرانی واحد از قیبل برنامه های رادیویی، آثار منتشر نشده، اتودها دورنماهای آموزشی و پژوهشی و... را از طریق لینک زیر دنبال کنید

سایر فعالیت ها